Select your language

Vacature Bestuur Citroën Contact

Tijdens de voorjaarsvergadering met clubs staat de verkiezing van bestuursleden op de agenda. Twee van de huidige bestuursleden stellen zich niet herkiesbaar. Daardoor ontstaat een vacature. Voor deze vacature zijn we op zoek naar kandidaten die er voor voelen ons team te komen versterken.

Vacature bestuur Stichting Citroën Contact

Stichting Citroën Contact is het overlegorgaan voor en tussen Citroën clubs en organisaties. De stichting heeft als doel het tot stand brengen, in stand houden en verbeteren van contacten, informatie uitwisseling en samenwerking tussen Citroën clubs en organisaties onderling en tussen Citroën clubs en organisaties en Citroën Nederland BV, en werkt daartoe samen met Citroën Nederland BV.

Voorwaarden

Voor de uitbreiding van ons team zoeken we mensen die zich met enthousiasme willen inzetten voor dit doel. Kandidaten dienen lid te zijn van één van de bij Citroën Contact aangesloten clubs, er bij voorkeur ook actief in (geweest) zijn, en door een bij Citroën Contact aangesloten club voorgedragen te worden. Eenmaal lid van het bestuur van Citroën Contact zit men daar op persoonlijke titel en dient men alle Citroën clubs en organisaties. Men moet dus onafhankelijk zijn van de voordragende club en het werk in Citroën Contact verrichten vanuit een visie op het geheel van Citroën clubs en organisaties.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Citroën Contact zijn niet egaal verdeeld over het jaar en kennen een piek rondom CitroMobile en de twee halfjaarlijkse vergaderingen met alle clubs en organisaties. Daarnaast vergaderen we circa 6 keer per jaar op een voor ons centraal gelegen locatie. Naast deze activiteiten zal de tijdsinvestering gemiddeld uitkomen op enkele uren per week, één en ander afhankelijk van rol in het bestuur en enthousiasme waarmee klussen omarmd worden.

We zoeken mensen met enthousiasme voor en kennis over de Citroën wereld in Nederland en eventueel ook daar buiten, mensen die accuraat en systematisch kunnen werken en gewend zijn aan veel per e-mail afhandelen.
Op dit moment zoeken we onder meer naar kandidaten met enthousiasme en vaardigheden voor een rol als lijstenbeheerder: het (digitaal in Excel) beheren van de lijsten met besturen, contactpersonen, commissies, evenementen van de clubs en organisaties en het distribueren van deze gegevens op vaste momenten en wanneer daar vraag naar of aanleiding toe is. De definitieve taakverdeling over de bestuursleden zal plaatsvinden als we in de nieuwe samenstelling zijn

Meer informatie en voorgedragen kandidaten

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de voorzitter van Citroën Contact: Pieter Vogel, voorzitter@citroencontact.nl of 06 2855 0319.

Indien een bij Citroën Contact aangesloten club of organisatie een geïnteresseerde wil voordragen, dan kan dit per e-mail via bestuur@citroencontact.nl

Loading…
Loading…

Bienvenue