Select your language

Statuten & Huishoudelijk Reglement

Statuten Citroën ID/DS Club Nederland

Heden, acht december negentienhonderdzevenennegentig, verscheen voor mij, Mr Hendrik Jan Alers, notaris ter standplaats de gemeente De Bilt:

de heer Adriaan van Andel, docent geschiedenis, geboren te Nieuwendijk, wonende te 3941 GN Doorn, Heuvelweg 16, te dezen handelend in hoedanigheid van vice-voorzitter van de statutair te Kamerik gevestigde vereniging: “Citroën ID/DS Club Nederland”, hierna te noemen: de vereniging en in die hoedanigheid conform artikel 12 van de statuten van de vereniging bevoegd tot het verlijden van deze akte:

De comparant, handelend in hoedanigheid als gemeld, verklaarde:

 • dat de vereniging op achttien april negentienhonderdtachtig is opgericht bij akte voor A.M.J. Morsch, destijds notaris ter standplaats de gemeente Baarn, verleden;
 • dat de statuten van de vereniging laatstelijk zijn vastgesteld bij akte op zevenentwintig juli negentienhonderdvierentachtig voor Mr J.H.J.M. Terhorst ter standplaats de gemeente Baarn, verleden;
 • dat de vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken onder dossier-nummer: V 478671;
 • dat de bijzondere vergadering van leden der vereniging op eenentwintig september negentienhonderdzevenennegentig met de statutair vereiste meerderheid van stemmen heeft besloten tot statutenwijziging zodanig dat de statuten geheel opnieuw worden vastgesteld;
 • Van het besluit blijkt uit de notulen van gemelde vergaderingen, welke notulen aan deze akte zullen worden gehecht.

Ter uitvoering van gemeld besluit van gemelde ledenvergadering verklaarde de comparant bij deze de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, zodanig dat de statuten voortaan luiden als volgt:

Artikel 1. Naam en zetel

De vereniging draagt de naam “Citroën ID/DS Club Nederland” en is gevestigd te Kamerik en is (informeel) opgericht op vijftien september negentienhonderd negenenzeventig.

Artikel 2. Doel en middelen

 1. De vereniging stelt zich ten doel:
 2. het in standhouden en restaureren van automobielen van het merk Citroën en wel met de type-aanduiding ID en DS; alsmede alle varianten op het D-model;
 3. de leden van de vereniging bij de activiteiten, samenhangend met de doelstelling, zoveel mogelijk daadwerkelijk als raadgevend steun te verlenen;
 4. het bijeenbrengen van de eigenaren van de Citroëns als in a. bedoeld.
 5. De vereniging tracht dit doel te bereiken met inachtneming van hetgeen wettelijk en rechtens is geoorloofd en wel in het bijzonder door:
 6. het organiseren van en het meewerken aan evenementen voor de onder
 7. lid 1, sub a bedoelde eigenaren en enthousiastelingen betreffende ID/DS automobielen, zoals toertochten, tentoonstellingen, concoursen en dergelijke;
 8. het houden van bijeenkomsten, filmavonden, lezingen en dergelijke;
 9. het in standhouden van een onderdelenmagazijn en het verwerven van speciale gereedschappen, technische handboeken en het verstrekken casu quo ter beschikking stellen daarvan aan haar leden;
 10. het uitgeven van een verenigingsorgaan, geheten:
 11. “Clubblad van de Citroën ID/DS Club Nederland”;
 12. het aanwakkeren van de belangstelling van anderen voor de doelstellingen van de vereniging;
 13. alle andere wettige middelen, die voor haar doel, in de ruimste zin genomen, bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3. Leden

1 De vereniging onderscheidt:

 1. leden;
 2. ereleden.
 3. Als leden kunnen toetreden personen casu quo rechtspersonen die eigenaar zijn van automobielen als omschreven in artikel 2, lid 1, sub a; alsmede zij die binnen redelijke termijn een auto van het type DS of ID willen aanschaffen.
 4. Ereleden zijn die personen, die wegens bijzondere verdiensten aan de vereniging en/of haar doelstellingen bewezen op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering met tweederde meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig worden benoemd.

Zij hebben geen stemrecht, tenzij zij tevens lid zijn.

Artikel 4. Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
 2. Als lid kan men worden toegelaten, nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag door de ledenvergadering wordt vastgesteld op een wijze als omschreven in het huishoudelijk reglement.

Artikel 5. Beëindiging van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging namens de vereniging;
 4. door overlijden;
 5. door ontzetting.

Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij in surseance van betaling verkeert, failliet wordt verklaard of ophoudt te bestaan.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Tevens is binnen een maand opzegging mogelijk nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot een fusie.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar.

De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

4 Ontzetting namens de vereniging kan geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe drie maal schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste maart niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan. Ontzetting door het bestuur heeft onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Ontzetting geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

 1. Ontzetting kan ook worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door de ledenvergadering. Het betrokken lid wordt door het bestuur ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden opgenomen met ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 1. In de gevallen als bedoeld in het vorige lid heeft het bestuur de bevoegdheid een lid te schorsen; deze schorsing vindt plaats onder door het bestuur te stellen voorwaarden en voor een bepaalde termijn. Van dit besluit wordt het betrokken lid ten spoedigste, met opgave van reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de ledenvergadering. De ledenvergadering kan een schorsing goedkeuren, opheffen, haar verlengen tot maximaal twaalf maanden of de schorsing omzetten in een ontzetting, mits dit besluit genomen is met tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Tijdens de schorsing kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 3. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Artikel 6. Algemene ledenvergadering

 1. Algemene ledenvergaderingen -zowel de jaarlijkse als de buitengewone- worden door de secretaris van de vereniging bijeengeroepen middels een rondschrijven minimaal veertien dagen voor de vergadering. De bijeenroeping vermeldt de in de vergadering te behandelen agendapunten, de datum, tijd en plaats van de vergadering.
 2. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 3. Stemgerechtigden in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste één persoon als gevolmachtigde optreden.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden. Hij verlaat zich hierbij op het huishoudelijk reglement.
 5. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 6. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
 7. Naast de algemene vergadering bedoeld in het voorgaande worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 8. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Indien beiden niet aanwezig zijn wordt de vergadering geleid door een bestuurslid. Zijn er geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 9. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, -indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk gebeurde- een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 10. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter of de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 7. Buitengewone ledenvergadering

Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden:

 1. krachtens een besluit van de vorige vergadering of van het bestuur;
 2. op een schriftelijk met redenen omkleed verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van eentiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, met dien verstande dat dit aantal niet hoger hoeft te zijn dan veertig (40). Het verzoek dient vergezeld te gaan van een opgave van agendapunten. Het bestuur is verplicht de buitengewone ledenvergadering binnen vier weken bijeen te roepen, nadat het daartoe strekkende verzoek bij de secretaris van de vereniging is binnengekomen, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben zelf de vergadering bijeen te roepen, welke alle besluiten betreffende de vereniging kan nemen, met inachtneming van de gebruikelijke procedure van besluitvorming.

Artikel 8. Bestuur

 1. De vereniging kent een bestuur, bestaande uit een oneven aantal, doch tenminste drie natuurlijke personen. Ieder meerderjarig lid is tot bestuurslid verkiesbaar. Het bestuur is voor de periode van vier jaar gekozen en is herkiesbaar. De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie gekozen; de overige functies worden in naam gekozen, terwijl zij door het bestuur in onderling overleg verdeeld worden.
 2. Kandidaatstelling voor functies in het bestuur kan plaatsvinden:
 3. door de leden, in welk geval kandidaatstelling schriftelijk dient te geschieden bij de secretaris van de vereniging, tenminste eenentwintig dagen voor de datum van de ledenvergadering door tenminste vijf leden.

De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een lijst van de voorstellers, vermeldende naam en datum, alsmede hun handtekeningen en van een verklaring van het kandidaat gesteld lid, dat hij met de kandidaatstelling instemt.

 1. door het bestuur blijkens het vermelde in de oproeping van de vergadering.

De verkiezing verloopt als volgt:

Na het kiezen van de nieuwe voorzitter wordt deze door de oude geïnstalleerd, welke hierna aftreedt.

Vervolgens worden de overige leden van het bestuur gekozen, waarna de oude aftreden en de nieuwe door de voorzitter geïnstalleerd worden. Hierna maakt het bestuur een voorlopige functieverdeling bekend, welke bij publicatie in het eerstvolgende verenigingsorgaan definitief bekend gemaakt wordt.

Indien tussentijds een bestuursvacature optreedt, dan benoemt het bestuur een plaatsvervanger uit de leden. In de eerstvolgende ledenvergadering wordt definitief in de vacature voorzien.

 1. het bestuurslidmaatschap eindigt door:
 2. beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
 3. het aflopen van de termijn waarvoor men is gekozen;
 4. het verzoek van het bestuurslid zelf;
 5. ontzetting of schorsing, ingevolge een besluit van de ledenvergadering, voor welk besluit een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist is;

Indien in geval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.
 2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de ledenvergadering.

Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, danwel de secretaris tezamen met de penningmeester.

De penningmeester is zelfstandig bevoegd tot het vertegenwoordigen van de vereniging voorzover de handeling niet een bedrag van vijfduizend gulden (ƒ 5.000,–) te boven gaat en wanneer het een handeling betreft die niet rechtstreeks voortvloeit uit de vastgestelde begroting betreffende het lopende verenigingsjaar.

Artikel 9. Geldmiddelen

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
 2. inschrijfgelden;
 3. contributies;
 4. donaties;
 5. andere baten, zoals erfstellingen, legaten, schenkingen;
 6. andere inkomsten.
 7. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

 1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 10. Jaarverslag – Rekening en verantwoording

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.a. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 1. Het bestuur presenteert op dezelfde algemene ledenvergadering als dat het jaarverslag wordt uitgebracht een begroting voor het aanstaande verenigingsjaar. Voorafgaande aan het vaststellen van de begroting wordt de contributie voor het betreffende verenigingsjaar vastgesteld.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 3. Het bestuur doet de in lid 3 bedoelde stukken tenminste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.

De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 1. De last van de commissie kan te allen tijde door de ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 2. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 3. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
 4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2, 3 en 5 tien jaren te bewaren.

Artikel 11. Wijziging der statuten

 1. Tot wijziging der statuten kan worden besloten door de ledenvergadering met ten minste tweederde meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Voorstellen tot wijziging moeten tenminste eenentwintig dagen voor de dag der ledenvergadering, waarin zij worden behandeld, aan de leden worden toegezonden.
 2. Voorstellen tot wijziging kunnen worden gedaan door:
 3. het bestuur;
 4. minimaal vijftig (50) leden;
 5. de ledenvergadering.
 6. Voorstellen tot wijziging, ingediend door minimaal vijftig (50) leden, dienen minimaal zestig dagen voor de ledenvergadering schriftelijk te worden ingediend.
 7. Voorstellen tot wijziging door de ledenvergadering gedaan kunnen in diezelfde zitting der vergadering slechts worden vastgesteld, indien in de algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 8. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 1. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.

Artikel 12. Huishoudelijk reglement

 1. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur of door een of meer leden, een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarvan het huishoudelijk reglement er een is, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. Een dergelijk reglement stelt nadere bepalingen vast betrekking hebbende op het beheer en de inrichting van de vereniging.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Wijzigingen in een reglement worden met gewone meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen door de ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 13. Ontbinding

 1. Tot ontbinding der vereniging kan worden besloten in een vergadering welke eenentwintig dagen van te voren schriftelijk aan de leden bekend is gemaakt, met een meerderheid van tenminste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen, terwijl tenminste drievierde van alle stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn. Indien het vereiste ledenaantal niet aanwezig is, belegt het bestuur binnen een maand na de ledenvergadering een tweede ledenvergadering. In deze ledenvergadering kan tot ontbinding worden besloten met een meerderheid van tweederde der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. In de vergadering die tot ontbinding besluit wordt tevens geregeld welke bestemming aan een eventueel batig saldo en overige bezittingen zal worden gegeven.
 2. De vereffening geschiedt door het bestuur. De statuten gelden voor zoveel mogelijk tijdens de ontbinding.
 3. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 11 vermelde register.
 5. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Artikel 14. Slotbepaling

In gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens het recht van de ledenvergadering tot vernietiging of wijziging van die beslissing.

 

Loading…
Loading…

Bienvenue